Aprovació inicial del projecte de “Modificació de Pla Especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B”

Escrit el 18th juliol 2014 per ajuntament a AJUNTAMENT,NOTICIES

Per resolució de 8 de juliol de 2014 s’ha aprovat inicialment el projecte de “Modificació de Pla Especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B”, la finalitat del qual és la de girar el sentit de les parcel·les 8 i 9 de la unitat d’actuació desenvolupada UA-1 ja que confronten amb la unitat d’actuació no executada UA-3, sense que aquest canvi suposi la modificació de la superfície d’aquestes dues.

De conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de l’última publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el diari El Punt i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Peralada.

Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar el projecte a l’oficina dels Serveis Tècnics municipals de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i a www.peralada.org, i formular les al·legacions que es considerin oportunes.

Anunci aprovació inicial

Modificació Pla especial de millora urbana

 

NOTA: El termini d’exposició pública finalitza el 25/09/2014 (anunci publicat al BOP i a El Punt)

Edicte d’informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable.

Escrit el 18th juliol 2014 per ajuntament a AJUNTAMENT,NOTICIES

Edicte d’informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable. (Exp. Núm. 109/2014)

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DELS USOS I L’EDIFICABILITAT DELS EQUIPAMENTS DE CAN SALA DE VILANOVA DE LA MUGA

Escrit el 27th juliol 2010 per ajuntament a AJUNTAMENT

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 9 de juny de 2010, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial d’Ordenació dels Usos i l’Edificabilitat dels Equipaments de Can Sala de Vilanova de la Muga, la finalitat del qual és la definició de les condicions i característiques de l’edificació a implantar en l’àmbit del sòl d’equipament situat a l’entorn de la masia de Can Sala i del Centre Social de Vilanova de la Muga.

L’acord, juntament amb les Normes urbanístiques del Pla especial, han estat publicats al BOP de Girona núm. 9644, d’1 de juliol de 2010.”

BOP: Edicte d’aprovació definitiva d’un pla especial

Pla Especial d’ordenació dels usos i l’edificabilitat dels equipaments de Can Sala de Vilanova de la Muga

NORMATIVA URBANÍSTICA – Modificacions del Pla Ordenació Urbanística Municipal – Modificació puntual núm. 3

Escrit el 17th febrer 2010 per ajuntament a AJUNTAMENT

Modificació puntual del POUM de Peralada per a la regulació dels usos, construccions i activitats del sòl no urbanitzable.

El Ple municipal, en sessió de data 5 de febrer de 2010, ha aprovat inicialment el document de Modificació puntual del POUM de Peralada per a la regulació dels usos, construccions i activitats del sòl no urbanitzable que es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari El Punt, per tal que es puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

Descarregar: Modificació puntual del POUM de Peralada per a la regulació dels usos, construccions i activitats del sòl no urbanitzable.

Govern Municipal

Escrit el 7th febrer 2009 per ajuntament a AJUNTAMENT,GOVERN MUNICIPAL
Pere Torrent Martín
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

· Alcalde de Peralada.
Àrea d’Ordenació del Territori, Esports,
Comunicació, Alcaldia i Règim Intern.
Joan Itxart Romagosa
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

· 1r. Tinent d’Alcalde.
Àrea de Governació, Serveis,
Medi Ambient i Promoció Econòmica.
Anna Ma Poch Pujol
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

· 2a. Tinent d’Alcalde.
Àrea de Cultura, Turisme
i Benestar Social.
F. Xavier Pérez Álvarez
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

· 3er. Tinent d’Alcalde.
Àrea d’Hisenda, Patrimoni
i Ensenyament.
Joan Cros Ferraró
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

· Regidor d’Agricultura i Sanitat.
Mónica Lladó Descamps
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

· Regidora de Joventut
i regidoria de Vilanova de la Muga.
Enric Serra Planas
AGRUPACIÓ LA MUGA

· Regidor
Josep Maria Oliver Clotas
AGRUPACIÓ LA MUGA

· Regidor
F. Xavier Llauró Fàbregas
AGRUPACIÓ LA MUGA

· Regidor
 
Horari d’atenció al públic:
Ajuntament - Obert de dilluns a divendres de 8h a 15h.
Alcalde - De dilluns a divendres, de 13 a 15hores, i en hores convingudes.
Regidors – En hores convingudes.
Plaça Gran, 7
17401 Peralada (Girona)
Tel: 972 53 80 06
Fax: 972 53 82 68
E-mail: ajuntament@peralada.org
Desactiva els comentaris